TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj
travail header

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvolaterea Resurselor Umane 2007-2013Menu

Prezentare generala

afla mai multe detalii despre proiect

R

ealitatea cotidiana ne arată importanța ocupării unui loc de muncă în concordanţă cu propriile abilităţi şi aspiraţii menite să aducă satisfacţii şi să conducă spre o carieră de succes.

Propria experienţă ne dovedeşte că trecerea de la viaţa de elev sau de student la viaţa de salariat reprezintă unul dintre cele mai importante momente din existenţă, iar această tranziţie este complexă, dificilă şi ne marchează pe tot parcursul drumului profesional. Viața de zi cu zi ne-a pus în faţă un sistem educaţional insuficient adaptat pentru a oferi o asemenea pregătire absolvenţilor, încât această trecere să se facă lin, fără probleme deosebite. O cauză principală pentru care sistemul educaţional nu posedă aceste capacităţi este faptul că utilizarea metodelor active, care să plaseze elevul în situaţii similare celor din viitoarea viaţă profesională sunt foarte rare şi adesea ineficiente.

Acestea sunt câteva dintre motivele majore care au determinat Asociația „Mereu pentru Europa” să implementeze proiectul „TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Nevoia de implementare a acestui proiect a apărut ca urmare a şomajului crescut în rândul tinerilor absolvenţi de liceu. Judeţul Dolj se află în primele 5 judeţe din ţară cu cea mai mare rată a şomajului, iar statistica din mai 2013 ne arată că 77% dintre şomeri erau fără studii, cu studii primare, gimnaziale sau profesionale, iar rata şomajului de lungă durată sub 25 ani era 10%. În plus, formarea profesională iniţială nu corespunde cerinţelor mediului de afaceri, fiind dificil pentru un tânăr fără experienţă să se angajeze în condiţiile în care programele actuale nu sprijină suficient inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. De asemenea, atelierele în care se efectuează pregătirea practică sunt dotate precar şi agenţii economici sunt dezinteresați de sprijinirea şcolilor în derularea stagiilor de pregătire practică a elevilor.

În acest context, obiectivul general al proiectului TRAVAIL constă în dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învățământul secundar din județul Dolj pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă și pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii, prin consiliere și orientare profesională, prin activități suport pentru consiliere și prin organizarea de stagii de pregatire practică în cadrul unor parteneriate cu agenți economici din România și din Portugalia.

Stagiile de pregătire practică plasează elevii într-un sistem de activităţi care sunt similare cu cele din viaţa reală. Așa că ei sunt puşi în situaţia să analizeze situaţii informaţionale, să ia decizii și să implementeze decizii similare cu cele dintr-un cadru concret de lucru. Astfel, ei învaţă încă din perioada liceului să se comporte ca nişte salariaţi, iar dificultăţile inerente acestui proces se rezolvă uşor, fără probleme, fără consecinţe negative în cadrul procesului de muncă şi nu aşa cum se întâmplă în viaţa reală când un absolvent, poate foarte bine pregătit din punct de vedere teoretic, atunci când ajunge într-o întreprindere este pus în situaţia să realizeze nişte procese pragmatice pe care nu le-a întâlnit, pe care în mod firesc nu poate să le facă bine sau foarte bine, şi atunci statutul său, poziţia sa, au de suferit. În acest mod, stagiile de pregătire practică reprezintă o metodă interactivă, foarte modernă, care va ajuta 100 de elevi din județul Dolj. Metoda va avea o sferă largă de cuprindere, iar efectele ei se vor resimţi în modul de comportament profesional ulterior, când participanții vor fi puși în fața unor situații reale de lucru.

Cercetarea ne mai arată că rata șomajului în rândul tinerilor este de 4 ori mai mare decât rata șomajului în rândul adulților, iar aceasta situație este generată, pe de o parte, de faptul că studiile nu se pliază pe cerințele pieței muncii, iar pe de altă parte, de o insuficientă orientare și consiliere profesională a elevilor. În plus, în timpul şcolarizării este alocat un număr mare de elevi unui singur consilier şcolar, iar programa de învățământ prevede un număr foarte mic de ore de consiliere în carieră. În județul Dolj sunt 26.702 liceeni și 28 de cabinete de consiliere, înregistrându-se un foarte mare deficit, de aceea vor fi organizate două caravane de informare și conștientizare în 10 licee doljene selectate, unde elevii vor fi puși față în față cu beneficiile pe care le poate aduce alegerea corectă și informată a parcursului profesional. În acest mod este facilitat accesul grupului țintă, alcătuit din 400 de tineri, la informații despre domeniile de activitate în care doresc să dezvolte o carieră profesională.

În cadrul proiectului sunt introduse noi metode de învăţare centrată pe elev, noi conţinuturi prin materiale de lucru pentru tineri şi suport metodologic pentru profesori. Activităţile cu elevii sunt implementate la diverse discipline, în funcţie de tematică și profilul vocațional, iar un element cheie este oferirea de oportunități elevilor de intra în contact cu realitățile pieței muncii prin vizite de studiu în firme, instituții publice, universități și alte organizații.

Nu trebuie uitat că angajatorii caută, pentru ofertele de lucru, candidați care se deosebesc prin aptitudini, competențe și atribute care ajută la menținerea productivității și a profitului la nivel înalt.
Statistica ne arată că printre abilitățile utile cele mai căutate de angajatori se numără atenția, care permite un bun management al riscurilor, cooperarea care atestă dorința de a fi implicat în diverse proiecte, precum și capacitatea de a socializa în interes de muncă. Nu trebuie uitate creativitatea, disciplina, atingerea obiectivelor, atitudinea pozitivă, buna-voință, puterea de convingere, optimismul, ordinea, prudența, spiritul practic și sociabilitatea.

Aptitudinile nu se referă doar la cunoștinţele care țin strict de locul de muncă, ci și de cunoașterea colegilor, a mediului de lucru și a felului în care sunt abordate problemele care pot apărea. Toate aceste abilități și talente individuale se află în centrul proiectului TRAVAIL, care-și propune dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor aflați în situația de tranziție de la școală la viața activă, pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii.

Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 400 elevi din învăţământul secundar, înmatriculați în sistemul național de învățământ din județul Dolj, ce vor beneficia de consiliere în carieră și activități suport pentru facilitarea tranziției la viața activă. Dintre aceștia, 40 de elevi vor merge în tabere de dezvoltare personală și profesională, 70 de elevi vor participa la stagii de practică la angajatori din țară și 30 de elevi la stagii de practică la angajatori din Portugalia, în condițiile legislației în vigoare și respectând prevederile Convenției de practică. Elevii participanți vor primi certificate de practică, iar la finalul taberelor tinerii vor face prezentări pe baza experienței acumulate, a deprinderilor și abilităților personale și profesionale însușite, urmând ca primii 3 din fiecare etapă să fie premiați.
Proiectul propune în mod gratuit furnizarea de servicii de orientare profesională și deprinderea de competențe relevante pe piața muncii pentru cei 400 de elevi implicați, ce nu au mai beneficiat de sprijin similar. În plus, se adresează atât elevilor de la profile tehnologice, cât și celor de la liceele teoretice.

Pe termen mediu, proiectul facilitează inserţia pe piaţa muncii a elevilor beneficiari ai proiectului prin aplicarea cunoştinţelor teoretice, prin dezvoltarea de aptitudini şi deprinderi profesionale şi prin creşterea încrederii acestora în aptitudinile lor profesionale.

Succesul acestor activități este garantat de o echipă de experți cu o vastă experiență în implementarea de proiecte, ale căror cunoștințe și abilități sunt puse în slujba elevilor participanți. La finalul proiectului, specialiștii vor elabora Ghidul de practică și Manualul de bune practici pentru a sprijini eficient tranziția de la școală la viața activă a elevilor, urmând ca rezultatele acestui proiect să fie puse la dispoziția celor 10 unități de învățământ implicate în proiect. În plus, acestea vor beneficia de parteneriatele încheiate cu agenții economici, consolidându-și relația cu aceștia și extinzând-o în viitor și pentru alți elevi.

La nivelul angajatorilor, prin derularea stagiilor de practică la locul de muncă se asigură experiența și dobândirea de competențe relevante pentru elevii participanți, dar și o legătură, pentru că, în cazul în care vor să angajeze personal calificat, pot selecta dintre stagiari și pot beneficia de sprijin de la stat pentru angajarea proaspeților absolvenți.

În urma consilierii profesionale și a activităților suport, cei 400 de elevi din grupul țintă vor fi îndrumați corespunzător în alegerea studiilor viitoare sau a locului de muncă, în concordanță cu profilul vocațional, dorindu-se crearea unei baze solide de motivare și o formare a gândirii, care să ducă la o decizie informată în ceea ce privește alegerea carierei. În plus, în urma participării la stagiile de practică, pe termen mediu, grupul țintă își va găsi mai ușor un loc de muncă, deținând experiența și competențele adaptate exigențelor cerute de angajatori.
Abordarea transnațională a proiectului va aduce grupul țintă în contact cu mentalitatea europeană în ceea ce privește piața muncii și va crea cadrul necesar pentru îmbunătățirea viziunii tinerilor liceeni asupra participării pe o piață a muncii europeană, în care se pot integra natural, în care își pot găsi o slujbă pentru care au o opțiune și sunt pregătiți s-o susțină prin fapte.